Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.nowadeba.naszdps.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Janczyk- koordynator dostępności, adres poczty elektronicznej p.socjalny.dps.nd@onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 846 2214 wew. 22 lub 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna                                                                                                                                                               

 1. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie to wolnostojący, trzykondygnacyjny budynek z 1938 r.  Wejście główne do budynku DPS jest bardzo widoczne, łatwe do zlokalizowania, wyraźnie wyodrębnione od reszty budynków. Dojście do budynku znajduje się od strony ulicy Jana Pawła II 7, jest zadaszone z podświetlaną tablicą informacyjną, bezkolizyjne i ma szerokość około półtora metra. Przed drzwiami po prawej stronie znajduje się domofon, a nad drzwiami monitoring wizyjny.
 2. Administracja znajduje się po lewej stronie od wejścia, gdzie biura rozmieszczone są po prawej i po lewej stronie, dojście do nich pozbawione jest progów, a na ścianach przymocowane są uchwyty.
 3. W budynku znajduje się winda osobowa zapewniająca dostęp do wyższych kondygnacji budynku. Dojście do windy jest pozbawione progów.
 4. Wszystkie korytarze oraz łazienki wyposażone są w poręcze/uchwyty.
 5. Wszystkie łazienki wyposażone są w system przyzywowy (przywoławczy),  po przyciśnięciu którego uruchamia się sygnalizacja alarmowo-świetlna w gabinecie doraźnej pomocy medycznej.
 6. W budynku znajdują się oznakowania dróg ewakuacyjnych.
 7. W DPS nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, natomiast każda osoba niepełnosprawna może skorzystać z przewodnika, którym jest koordynator dostępności lub osoba pełniąca w danym dniu dyżur.
 8. Na terenie przyległym do DPS znajdują się jedno wyznaczone  miejsce parkingowe.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 10. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym zgłoszeniu koordynatorowi dostępności lub osobie pełniącej w danym dniu dyżur.
 11. W DPS nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny