Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu...

26.02.2021

dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. na: „Instytucję Finansową Zarządzającą i Prowadzącą...
czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe

15.02.2021

Na Instytucję Finansową Zarządzającą i Prowadzącą Pracownicze Plany Kapitałowe dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Debie.
czytaj dalej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.11.2020

Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 613166-N-2020                     ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia...
czytaj dalej...

Przetarg nieograniczony - 20.11.2020 r.

20.11.2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM                           NA CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE MIESZKAŃCÓW                           DOMU POMOCY...
czytaj dalej...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu...

13.11.2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro, prowadzone w formie zapytania ofertowego na dostawę nowego samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus wraz  z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu...
czytaj dalej...Nowa Dęba, 20.07.2017 r.

 

Nr ogłoszenia w UZP: 543236-N-2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi –„Całodzienne wyżywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie”.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, niniejszym informujemy o wyniku postępowania:

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez: P.H.U.P. „Pod Koroną”, Halina i Tadeusz Kopeć, Pl. Rynek 6, 36-110 Majdan Królewski.

 

  1. Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu i przyznana im punktacja.

Nr

Oferty

Firma oraz adres

wykonawcy,

który złożył ofertę w terminie

Cena –C: brutto

w PLN 80%

Liczba punktów

w kryterium cena

80 %

Odległość -O:

do 15 km – 10 pkt

od 16 km do 30 km – 5 pkt

31 km i więcej – 1 pkt

 20%

Liczba punktów

w kryterium odległość

20%

Łączna liczba punktów

LP = C+O

1.

P.H.U.P. „Pod Koroną”, Halina          i Tadeusz Kopeć, Pl. Rynek 6, 36-110 Majdan Królewski

89 450,40

80

5 km- 10 pkt

20

100

 

  1. Informacja o terminie realizacji zamówienia:

Usługa  realizowana będzie przez okres 4 miesięcy - od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

  1. Informacja o sposobie płatności:

Faktury płatne będą przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty   otrzymania faktury.

 

  1. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

      Nie odrzucono żadnej oferty.

 

  1. Informacja o unieważnieniu postępowania:

Nie dotyczy (postępowanie nie zostało unieważnione).

        

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI

KWOTY 135 000 EURO

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem: 543236-N-2017

 

 

1.Nazwa i adres zamawiającego:

            Dom Pomocy Społecznej

39-460 Nowa Dęba  ul. Jana Pawła II 7

 

2.Określenie typu zamówienia:

Usługa, przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartość kwoty  135 000 euro.

 

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Całodzienne wyżywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie”. Postępowanie o zamówienie publiczne obejmuje wykonanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia w naczyniach termoizolacyjnych Wykonawcy do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jana Pawła II 7, 39-460 Nowa Dęba, bezpośrednio  do punktu rozdziału posiłków. Przygotowanie posiłków ma uwzględniać specyfikę podopiecznych Domu Pomocy Społecznej wraz z dietami: podstawowa, wątrobowa, wrzodowa, cukrzycowa, niskobiałkowa, łatwo strawna         z ograniczeniem tłuszczu, dieta przecierana. Propozycja diet wyżej przedstawiona winna być opracowana przez uprawnionego dietetyka, a podmiot realizujący nasze zamówienie zobowiązany będzie do przestrzegania standardów dietetycznych              i formalnego ich potwierdzenia. Na całodzienne wyżywienie składają się: śniadanie wraz z napojami, obiad z dwóch dań oraz kompot, podwieczorek np. kisiel, ciasto, owoce i itp., kolacja wraz z napojami. Przeciętna liczba pacjentów – 45 osób               z dopuszczalną różnicą do 16% w obie strony. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ.

 

 

4.Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ceny za udostępnienie SIWZ:

SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej: http://nowadeba.naszdps.pl/bip/

 oraz w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul. Jana Pawła II 7 –sekretariat, tel. 0-15 8462214, tel/fax 0-15 8463719 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00.

 

5.Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Bez możliwości składania ofert częściowych.

 

6.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Bez możliwości złożenia ofert wariantowej.

 

7.Termin wykonania zamówienia

01-09-2017 r. do 31-12-2017 r.

 

8.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 – Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych oraz w SIWZ. Spełnienie warunków należy potwierdzić oświadczeniem, wykazem personelu i wykazem ważniejszych świadczonych usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (w zakresie żywienia zbiorowego określonych w SIWZ ).

 

9.Informacja na temat wadium:

Nie pobiera się.

 

10.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 80 %

Odległość – 20%

LP = C+O

 

11.Miejsce i termin składania ofert:

            Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,  39-460 Nowa Dęba ul. Jana Pawła II 7,

sekretariat, do dnia 13.07.2017 r. do godz. 09:00.

 

12.Termin i miejsce otwarcia ofert:

Dom Pomocy Społecznej, 39-460 Nowa Dęba, ul. Jana Pawła II 7, sekretariat,

dnia 13.07.2017 r. o godz. 09:15.

 

13.Termin związania ofertą;

30 dni

 

 

 

                                                                                  

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 32678

Utworzono dnia: 18.02.2016

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

20.07.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetarg

03.07.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetarg

03.07.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym